2020-08-28

 

ORDLISTA

 

 

Allmänna ordningsföreskrifter

Allmänna ordningsföreskrifter hör till de regler som kolonisterna ska följa enligt undertecknade arrendekontrakt. Ordningsföreskrifterna har varje medlem fått vid kontraktsskrivning (se även Regler)

 

Ansvar

Att vara kolonist innebär ett stort ansvar: att odla och sköta sin lott, att delta i föreningens åtaganden och utveckling och att följa de regler som finns för föreningens bästa. Men också att ta del av den information som ges via mejl och hemsida. Och inte minst att vårda den sociala gemenskapen som föreningslivet innebär.

Som blivande kolonist bör man räkna med minst fem timmars trädgårdsarbete per vecka. Och det är arbete som kräver en god fysik och en vilja att utveckla och dela med sig av sin kunskap.

Se Föreningsansvar och Medlem i föreningen.

 

Arrende och avgifter

Arrende är hyran för din lott som går till Stockholms stad. Medlemsavgiften går till föreningens drift och utgifter samt till Koloniträdgårdsförbundet och SK - Stockholms Koloniträdgårdar (fd. FSSK).

Du får två fakturor, via mail, som summerar dessa belopp. Betala fakturan i tid, senast 1 mars, och  den andra hälften senast 31 augusti.

Arrendekontrakt

Arrendekontrakt är ditt avtal med föreningen. Du har i det förbundit dig att följa föreningens regler (se Regler). Du ska behålla kontraktet som ett värdedokument och lämna tillbaka det till föreningen om/när du lämnar ditt medlemskap och därmed lotten.

 

Arv

Se Överlåtelse av lott.

 

Biltrafik

Biltrafik inom koloniområdet är endast tillåten för frakter och lastning/lossning som ska ske omgående varefter man parkerar på annan tillåten plats. Parkering inom området är absolut förbjuden!

 

Brand och försäkring

Här är en länk till Koloniträdgårdsförbundet angående försäkring: https://kolonitradgardsforbundet.se/formaner/

Koloniträdgårdsförbundet samarbetar med Folksam i försäkringsfrågor.

Alla medlemmar i föreningar som är anslutna till Koloniträdgårdsförbundet kan få 10 % rabatt på Folksams Fritidshusförsäkring. Ange vilken förening du är medlem i, när du tecknar försäkringen hos Folksam.

Alla medlemsföreningar omfattas automatiskt av en Föreningsförsäkring som omfattar egendomsskydd (dock ej byggnader), ansvar, rättsskydd, olycksfall och förmögenhetsbrott. Kostnaden för försäkringen ingår i medlemsavgiften som föreningarna betalar till förbundet. (Skanskvarns Koloniträdgårdsförening är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet.) Olycksfallsförsäkringen gäller när man råkar ut för en olycka när man utför någon syssla på uppdrag av föreningen. Det är alltså föreningen som är försäkrad, inte alla medlemmar i föreningen.

 

Bygglov och byggråd

Att bygga på lotten betyder en mängd regler. Dessa finns på Stockholms stads hemsida, 

https://bygglov.stockholm/nar-behovs-bygglov/bygga-nytt/kolonistuga-kolonilott/

Bygglovsansökan krävs för stugor, verandor och bodar. Men även för mycket annat och olagliga byggnationer måste rivas eller modifieras. Kontakta därför alltid styrelsen innan du påbörjar arbeten och så att du är säker på att även s. k. bygglovsbefriade konstruktioner verkligen är inom reglerna. Föreningen har uppdraget att ta de flesta besluten, men i vissa fall måste ansökan gå vidare. Observera att rivning och förändringar av utseendet på byggnationer också behöver tillstånd.

 

Eldning

Eldning är inte tillåtet inom koloniområdet. Grillar får användas, men med försiktighet.

 

Försäkring

Se ”Brand och försäkring”

 

GDPR – Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Läs gärna mer på:

https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/sakerhet/klarar-foreningen-gdpr

Information finns även på Koloniträdgårdsförbundets hemsida.

För vår del innebär förordningen att man i ett medlemsregister t.ex. endast tar in de uppgifter som är nödvändiga för medlemskapet. Det är också därför vi som förening inte vidareförmedlar namnen på våra kolonister i sociala medier/hemsida.

 

Gemensamma gångar (rågångar) och vägar

Gemensamma gångar ska rensas från ogräs och klippas av kolonister som har gränsen mot dem. Ogräs under staketen ska hållas efter kontinuerligt.

Rågångarna (allmänna gångar) tillhör föreningen, ska vara 100 cm breda och ska hållas klippta och fria från inväxande grenar, ogräs och blockeringar. Gränsgångar mellan lotterna ska vara 60 cm breda. Ytan arrenderas 50/50 av lottägarna, dvs med 30 cm för vardera. Det är inte tillåtet att odla på de 30 cm som hör till den egna lotten. Gångarna sköts av kolonisterna som de gränsar till. Gränsgångar finns inte alltid mellan lotterna.

 

Grannsamverkan

Varje år förekommer inbrott, stölder och skadegörelse. Håll reda även på varandras lotter och om ni har återkommande gäster på lotten kan det vara en poäng att presentera dem så att inte grannarna börjar titta snett på barn och barnbarn!

 

Grannsämja – dialog

Var varsam med era grannar! Har ni växter som skuggar grannlotten? Eller invasiva rötter som gräver sig in på grannens planteringar? Hur är det med ogräset vid gränsen? Plantera inte buskar och träd (som kan växa sig stora) för nära gränsen. En grundtanke kan vara: skulle jag vilja vara granne med mig själv?

 

Grindar

Kolonisterna tar själva ansvar för de grindar som hör till lotten.

 

Gästodlare

Kan du inte själv sköta din lott under längre tid än en månad finns möjlighet att ha en gästodlare. Meddela styrelsen vem det är och för hur lång tid.

Föreningen kan hjälpa till med gästodlare från intresselista. På så sätt kan den personen få känna hur det är att ha och sköta en kolonilott. Styrelsen ska alltid informeras och om det gäller för en längre tid, så ska gästodlaren delta i föreningens städdagar och eventuella andra åligganden och då behövs kontaktuppgifter.

 

Hembud

I vårt avtal med Stockholms stad gäller hembudsförfarande vilket innebär att om du vill lämna din lott skall du hembjuda lotten till föreningen till det överlåtelsevärde som godkända värderare tar fram. SK:s värderingsutskott har tagit fram prislistor för värdering, som godkänts av kommunen. När du tagit del av och godkänt värderingen går erbjudandet vidare, först internt och därefter till intresselistan.

Det är inte tillåtet att själv sälja eller hyra ut lotten.

 

Koloniträdgårdsförbundet

Koloni­trädgårds­förbundet bildades 1921 och är en parti­politisk obunden samman­slutning av koloni­trädgårds­föreningar, fritidsbyar, och odlings­lotts­områden som finns i hela landet. Förbundet har idag 229 föreningar med över 23 000 kolonister.

Koloniträdgårdsförbundets uppgift är:

  • att stödja föreningarna och hävda kolonisternas intressen
  • att ge människor möjlighet till trädgårdsodling
  • att främja gemenskap och uppmuntra till ansvar och hänsyn till natur och miljö
  • att bevara och utveckla kunskapen om odling
  • att överföra trädgårdsintresse till yngre generationer

Förbundet arbetar också för att åstadkomma bättre stadsmiljöer och samarbetar med en rad andra organisationer om trädgård, park, miljö, bostads- och konsumentfrågor. En annan viktig uppgift är också att påverka kommunerna att anlägga nya koloniområden och förhindra nedläggning av befintliga.

Koloniträdgårdsförbundet når ni här:

https://kolonitradgardsforbundet.se

Ringvägen 9E, 118 23 Stockholm, 08-556 930 80, kansli@koloni.org

 

Kompostering

Att ha kolonilott innebär också att ta vara på allt naturen kan ge. En förutsättning för odlandet är att jorden/myllan är bra och den kan man göra själv – med lite arbete och framför allt tålamod. Föreningen ser det därför som en självklarhet med kompost i varje lott. 

 

Kontaktuppgifter

Nya kontaktuppgifter ska meddelas föreningen så fort som möjligt – till ordförande och kassör.

 

Medlem i föreningen

Föreningen är sina medlemmar. Det innebär att alla bör delta med aktivt engagemang i de olika uppgifter som finns i föreningen. Det kan handla om en plats i styrelsen, men utanför styrelsen finns andra ansvarsfulla uppgifter: studieansvarig, intresselistan, valberedning, odlingsrådgivare, olika arbetsgrupper m.m. Det är önskvärt att samtliga kolonister åtminstone vid någon period kan åta sig föreningsarbete av detta slag.

 

Medlemsinformation

Föreningen mejlar ut en aktuell Medlemsinformation efter årsmötet. Den består av detaljerade uppgifter med information om styrelsens sammansättning och fördelningen av arbetsuppgifter. I möjligaste mån finns även datum för städdagar, rundvandringar, eventuella festdagar m.m. Medlemsinformationen bör sparas av kolonisterna som egna dokument, så att alla kan komma åt informationen, när man står frågande om vad som gäller. Se även Information.

 

Mejllistan

Mejllistan är till för kommunikation mellan föreningsmedlemmarna och med frågor/förslag som rör dem och föreningen. Det är inte meningen att använda listan till utskick som inte har med föreningens verksamhet att göra. Mejllistan uppdateras fortlöpande.

 

Miljödiplomering

Föreningen är miljödiplomerad på GRUNDNIVÅ. Se mer här:

https://www.sthlmkoloni.se/var-miljopolicy/

 

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall skall lämnas på Miljöstation. Hitta din närmaste miljöstation här:

https://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/miljostation/

 

Ogräs

Håll undan ogräset! Låt det inte blomma och gå i frö, så det sprider sig till grannarna. En del ogräsrötter/-frön bör inte komposteras, t.ex. kvickrot, kirskål, åkervinda, knölklocka. Bättre att lägga dem i påse och slänga bland hushållssoporna hemma.

 

Parkering

All parkering inom området är absolut förbjuden.

(se även Biltrafik)

 

Syn

Synen görs 2 gånger per år – av styrelsen. Styrelsen skickar ut eventuella anmärkningar per mejl till berörda. Synen har två syften: dels att se om det finns frågor kring lottskötseln hos enskilda kolonister och utifrån dem ge råd och dels att se efter att våra regler efterföljs. Styrelsen återkopplar till de kolonister som inte vidtagit åtgärder.

Det är viktigt att kolonisterna sköter lotterna, så att vi får behålla vårt arrendeavtal med staden.

 

SK - Stockholms Koloniträdgårdar

Stockholms Koloniträdgårdar - SK (tidigare FSSK) är en ideell sammanslutning för koloniträdgårdsföreningar som arrenderar mark i Stockholms stad och är anslutna till Koloniträdgårdsförbundet. Förbundet är rikstäckande, men alla medlemsföreningar indelas i regioner – den största är Stockholms Koloniträdgårdar som representerar ett 70-tal föreningar med tillsammans ca 7.100 medlemmar.

 

Staket

Det är vårt ansvar att underhålla staketen runt området.

Staketen måste fortlöpande underhållas och trasiga pinnar bytas ut.

(Se utförligare information om staketen under fliken Staket på hemsidan.)

 

Studier

Föreningen bedriver studier i samarbete med Studiefrämjandet. Flera studier drivs tillsammans med andra koloniföreningar i Tanto. Kommande kurser mailas ut av studieansvarig.

 

Stugförsäkring

Se till att stugan är försäkrad. Se ”Brand och försäkring” Polisanmäl alltid inbrott!

 

Styrelsen

Styrelsen består av minst fem medlemmar, valda på ett eller två år. Styrelsemöten hålls ca. en gång i månaden.

 

Städdagar 

Två gånger per år samlas vi för gemensam städdag. Gemensamma uppgifter kan variera från år till år.

 

Toaletterna

Alla ansvarar för att toaletterna hålls rena. Det finns viss information på insidan av dörrarna.

Ansvarig för latrintömning se Medlemsinformationen. Medtag eget toapapper.

 

Träd och buskar

Parkens träd utanför och inom koloniområdet sköter parkförvaltningen. Självsådda parkträd på lotten med en omkrets upp till 15 cm får kolonisten själv ta bort, liksom egna frukt- eller prydnadsträd.

Parkträd, oavsett storlek, som växer utanför lotten och ”skuggar” får inte tas ner, utan frågan om detta går vidare till parkförvaltningen. Egna träd och buskar får inte planteras närmare än två meter från lottens gräns för att rötterna inte ska sprida sig till grannens lott eller skugga. Plantera inte träd som riskerar att växa sig så stora att de blir problem för grannar eller dig själv.

 

Uppsägning (från föreningen) av kolonist

I varje arrendekontrakt finns det kriterier för hur uppsägning ska gå till och vad som kan leda till uppsägning. Varningar ska ges av styrelsen innan dess och det är sällsynt med uppsägningar, då varningarna brukar leda till rättelse.

Det är först efter några år som föreningen får en uppfattning om kolonistens intresse för odling och engagemang i föreningen. Vart femte år har föreningen möjlighet att inte förlänga kontraktet för kolonister som inte uppfyller de krav som ställs på medlemskapet.

 

Uppsägning (från kolonist) av lott

Meddela styrelsen om du vill säga upp medlemskapet (och därmed lottinnehavet). Processen med värdering och att hitta ny kolonist tar vid. (se Hembud och Överlåtelse)

 

Vatten

Eventuella fel på vattenposterna ska anmälas till vattenansvariga omgående. Öppna kranarna till höstens/vinterns avstängning och stäng av dem till våren. Alla får meddelande om när. Häng inte kanna eller slang på kranarna. Kranarna tar lätt skada och blir dyra att reparera.

 

Överlåtelse av lott

Kolonisterna i Koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn arrenderar lotterna. Överlåtelse sker då lotterna byter innehavare. Den nya innehavaren betalar då tidigare innehavare vad lotten värderats till. Lotten ska överlämnas i städat skick: utan möbler, verktyg o. dyl. om man inte gör annan överenskommelse. Överlåtelse till vuxna ”barn” är möjligt men förutsätter att den som ska överta står på intresselistan, visat odlingsintresse och aktivt deltagit i lottskötseln under 5 års tid. Vid dödsfall går värdet av kolonilotten till dödsboet. Men om man ärver en släktings kolonilott betyder det inte att man också automatiskt ärver arrenderätten. Denna tillhör föreningen. Styrelsen gör en bedömning om man är en lämplig medlem. Arvtagare kan alltså få överta arrenderätten om ett odlingsintresse finns och hen har deltagit i lottens skötsel under tidigare år. Ett engagemang i föreningens andra uppgifter är också meriterande. Arvtagare måste uppfylla de kriterier som gäller för kolonisterna i Stockholm.