Filarea

Byggnader - om-, till- och nybyggnad

Förändringar av inom området befintliga byggnader, alternativ nybyggnation inklusive trädäck, ska alltid skriftligen godkännas av styrelsen även om sådan förändring inte är bygglovspliktig.

På lott för fritidsträdgård (odlingslott) får byggnad inte uppföras, inte heller får lotten inhägnas med staket eller annat stängsel. Detta avser inte på området redan uppförda staket. Den del av fritidsträdgård som används som sittplats och för gräsmatta får bara uppta en mindre del av lotten, ca 10-15 kvm. Trädäck om maximalt 15 kvm får anläggas.

Pdf med information från Stockholms Stad. Läs mer på:

https://bygglov.stockholm/nar-behovs-bygglov/bygga-nytt/kolonistuga-kolonilott/