Vårt gemensamma ansvar

Från den stund du blivit antagen som medlem i koloniföreningen och skrivit under ett arrendekontrakt med föreningen för att kunna disponera en kolonilott har du också skrivit under på att du har din del i det gemensamma ansvaret för föreningen.

Föreningen arrenderar hela området av en markägare, Stockholms Stad. Föreningen har i samtliga fall ansvar för hela eller delar av koloniområdets skötsel, investeringar i gemensamma anläggningar och underhåll av staket. Föreningen har även underhållsansvar för markägarens anläggningar som vattenledningar. Detta är stora åtaganden som kräver ekonomiska resurser men mest av allt medlemmarnas gemensamma arbetsinsatser.

Hur fungerar nu detta? Vad händer om ingen vill? Om man inte kan jobba just på städdagen? Kan man tvingas jobba fast man inte vill? Måste jag betala ifall jag inte kan jobba? Den valda styrelsen har att organisera detta ansvar och se till att föreningen har de nödvändiga resurserna.

En viktig uppgift är att se till att det finns många och varierande uppgifter tillgängliga på arbetsdagar och/eller uppdrag som kan utföras när man är där på andra tider. Finns det många uppgifter att utföra går det inte att skylla på att det inte finns något som passar just mig. Kan man sköta en kolonilott kan man också på något sätt delta i skötseln av det gemensamma. Arbetsansvaret ligger på samtliga medlemmar, inga undantagna.

 

Måste jag ta uppdrag? 

En annan arbetsinsats i föreningen är att åta sig uppdrag i föreningen. I både små och stora föreningar är detta av och till ett problem. Kan inte föreningen välja några som är föreningens firmatecknare, i praktiken utse åtminstone en minimal styrelse så måste föreningen besluta om upplösning. Är föreningen upplöst upphör även de ingångna avtalen att gälla t.ex. arrendekontrakten med markägaren.

Detta innebär att alla, inga undantagna, måste ta ett ansvar för att en behörig styrelse kan väljas. Detsamma gäller revisorer och valberedning. I en liten förening innebär detta att de flesta måste ta på sig ett uppdrag flera gånger under sin kolonitid. Det innebär givetvis inte att alla måste bli ordförande, kassör etc. Det finns många små och stora uppdrag i en förening.