Välkommen till Skanskvarn

 

Vi finns i Årstaskogen mellan Värmdö Gymnasium och Skanskvarnsskolan. Föreningen består av 23 lotter med hus samt två odlingslotter. Ytan som vi arrenderar är 11114 kvadratmeter. Koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn bildades hösten 2005, som en efterföljare till Stugans koloniförening.

 

Vår historia.

Den 31 oktober 1920 samlades kolonisterna på område 4 i Koloniföreningen Ensta-Sundsborg för att bilda en egen förening. Detta på grund av att man var missnöjd med att få höjda arrenden och att inträdesavgiften skulle höjas till 10 kr. Av områdets 33 kolonister var 29 närvarande. En interimsstyrelse och stadgekommitté tillsattes.

Vid medlemsmöte den 7 november samma år beslutades att föreningens firma skulle vara Koloniföreningen Stugan u.p.a och att upprättade stagar skulle antas, dessa stadgar registrerades av Överståthållarämbetet den 3 februari 1921.  På föreningens första ordinarie årsmöte den 10 april 1921 beslutades att arrendet för året skulle vara 9 öre. Även arvode till styrelse beslutades, 25 kr till ordförande och sekreterare och 50 kr till kassör. Under sommaren slöts avtal med Stockholms Vattenledningsverk och arrendeavtal med Stockholms stad tecknades för en tid av 16 år. Arrendet till staden uppgick det första året till 762 kr och vatten avgiften var 42 kr och 80 öre.

I föreningens orginalstadga står:

"Föreningens ändamål  är att förhyra jord och efter densammas styckning i lotter av lämplig storlek uthyra dessa till medlemmar att av dem brukas som koloniträdgårdar samt att på bästa sätt tillvarataga medlemmarnas intressen och gynna koloniträdgårdsrörelsens utbredning. Till medlem av föreningen kan antagas envar välkänd person som innehar fast bostad ".

1924 fanns i föreningen 32 stugor och  9 obebyggda lotter. Under året ålades kolonisterna av Stockholms stad och Koloniträdgårdsrådet att underteckna förbindelse om att ej bebo eller uthyra kolonistuga under vintermånaderna för att förhindra att dessa utnyttjades som nödbostad.

1927 gjordes en framställan till Stockholms stads fastighetskontor om att få utöka gällande byggnadsyta från 14 till 17 m2. Skälen som anfördes var att stugorna nu hade börjat användas som sommarbostäder vilket gjorde att ett behov av större yta uppstod.  Vidare angavs att

"...luften i stugorna, särskilt hos större familjer nattetid och vid okänlig väderlek bliva så förorenad att den goda inverkan vistelsen å en koloni eljest har därigenom delvis neutraliseras".

Styrelsens framställan avslogs utan närmare motivering av Koloniträdgårdsrådet.

Under slutet av 30-talet drogs en kraftledning fram som berörde området. Flera stugor fick tas bort då ingen bebyggelse fick finnas under denna ledning. I samband med detta försvann 6 stugor. 1939 träffades att nytt avtal gällande arrende, de stugor som låg inom sk parkmark enligt stadsplanen fick 5 åriga arrende avtal , övriga 1 årsavtal.

Under 1945 minskades föreningens yta ytterligare genom att beslut togs om placering av Enskede Läroverk och en ny folkskola. Detta innebar att staden återtog marken för lott nr 1-10 och 29. Fastighetsnämnden beslutade under året att endast medge 1 års kontrakt för föreningen.